گزارش صعود دماوند (شمال شرقی)

 

سرپرست : آقای علی عظیمی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مورخه ی 8 - 5 -92  به قصد صعود از شش جبهه به قله ی دماوند ، راس ساعت یک بعد از ظهر از میدان چراغ قرمز (سپاه)با دو دستگاه مینی بوس حرکت کردیم. سپس به سوی پلور و ناندل رفته و ساعت 11 شب به خانه کوه رسیدیم . آقای عباس صالحی مکانی برای استراحت مهیا کردند و ما بعد از گذراندن شب در آنجا ساعت 6 پس از صرف صبحانه به دو گروه تقسیم شدیم .

سپس یک گروه به جبهه ی شمالی و یخچال شمالی و یلداغ حرکت کرده و ما هم به طرف جبهه ی شمال شرقی راهی شدیم !ساعت 3:10 دقیقه به پای کار رسیده و با یاد خدا از گوسفند سرا به سمت پناهگاه تخت فریدون حرکت کردیم.ساعت 2 بعد از ظهر به پناهگاه رسیدیم ! سه کوهنوردی که قبل از ماآنجا بودند

گفتند : 40 نفر از کوهنوردان شیرازی به طرف قله رفته اند که گویا هوا هم خیلی مساعد نبوده .

کوهنوردان مذکور ( شیرازی ) پس از صعود قله ساعت 7 به پناهگاه بازگشتند

سپس آقای صادق فرهمند و خانم لیلا خزایی با چای داغ سعی کردند خستگی راه را از تنشان بدر کنند .

سپس به ترتیبی شد باهمدیگر در پناهگاه جاگیر شدیم .از طرفی نیز سه تن از کوهنوردان کرجی که چادرشان را باد برده بود به پناهگاه آمده و در کنار ما جاگیر شدند.

ساعتی از شب بود که درب پناهگاه توسط فردی به شدت زده شد و فرد مذکور در خواست کمک میکرد.

اینجانب ( علی عظیمی ) به همراه دوستان همنورد خود ( حمید مسلم خانی و مهدی مشفق ) به کمک انها رفتیم . یکی از افراد نامبرده در بیست قدمی پناهگاه دچار شوک و غش شده بود و دیگری را بعد از یک ساعت کنکاش و جستجو پیدا و به پناهگاه آوردیم.

دوستان کوهنورد شیرازی با مساعدت و چای داغ از افراد دچار سانحه همیاری بعمل آوردند. به طوری که همگی از جو حاصل از واقعه ی ذکر شده تا صبح نخوابیدیم  و 7 صبح از همنوردان تخت فریدون خداحافظی کردیم و به سمت قله راه پیش گرفتیم .

هوا بقدری مه گرفته و بارانی بود که به سختی میشد 10 قدمی خود را دید و از طرفی نیز بخت با ما یار نبود و دستگاه بیسیمِ ما مشکل پیدا کرده بود ! در انتهای یال برفی که با جبهه ی شمالی یکی میشد صدای دوستانِ صعودی از سمت جبهه ی سمالی را شنیدیم . ( آقایون اکبری و خاوری ) و تمامی دوستان صعود کرده از جبهه ی های مختلف را دیده و ساعت 1 بعد از ظهر به قله رسیدیم  با تمامی عزیزانِ گروه خوب و پایدارِ یاران عکسی یه یادگار گرفته و به سمت جبهه ی جنوبی و بارگاه سوم حرکت کردیم

و بعد از صرف ناهار در  ساعت 8 به گوسفند سرا (محل پارک وسیله ی نقلیه ) رسیدیم !

و جمعه صبح به همدان رسیده و برنامه را با شکرِ خدایی که سعادت این صود را در کنار دوستان نصیبمان کرده بود به پایان بردیم.

سرپرست کل برنامه : آقای رضا شریفی

اعضای این تیم : حمید مسلم خانی - مهدی مشفق - صادق مهرپویا - علی عظیمی

 

و با تشکر از گروه کوهنوردی طبیعت دوست شیراز !

 

تصاویر :