گزارش صعود قله دماوند  (یال داغ)

 

سرپرست برنامه : آقای مهدی شریفی

 

 

به نام خدا

 

گزارش صعود مسیری از13 مسیر دماوند بنام یال داق  که از اعضائ آن مهدی شزیفی مهدی خاوری و میلاد پر بود که یال داق از لحاظ جغرافیایی غرب مسیر شمال شرق مسیر غربی قرار گرفته است و ما روز سه شنبه ساعت 2از همدان حرکت کردیم وساعت 12در دشت نانول در منزل حسین صالحی به استراحت پرداختیم و صبح بعد از هماهنگی به طرف دشت تانول  حرکت کردیم تیم جبهه شمالی ابتدا مسیر شمالی از نیسان پیاده شده و تیم ما هم در اول مسیر یال داق که آخر دشت بود از نیسان پیاده شدیم.در ساعت 9 صبح از انتهای دشت به سمت یال اصلی یال داق حرکت کردیم و به آرامی حرکت کردیم و ساعت 3بعد از ظهر به ارتفاع 4800 رسیدیم وبه استراحت پرداختیم وصبح ساعت 5از خواب بیدار شدیم  وساعت 6 به سمت قله حرکت کردیم  و ساعت 10 به قله رسیدیم  با رسیدن دیگر تیمها  وبعد از چند ساعت که روی قله بودیم ازسمت جنوبی به پایین حرکت کردیم  و بعد از چند ساعتی بارگاه سوم رسیدیم  و بعد استراحت به سمت مسجد حرکت کردیم و بعد سوار ماشین شدیم به سمت همدان و ساعت 6:20  جمعه به همدان برگشتیم.

 

تصاویر