صعود به قله بیستون مهر 97
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
350 بازدید

بنام خدا.

گزارش برنامه بیشتون به تاریخ 6 مهر 1397 این برنامه. همچون دیگر برنامه ها باشگاه یاران با هماهنگی با سرپرست باشگاه یاران وپشتیبانی باشگاه اجرا گردید. ساعت حرکت از همدان بسمت استان کرمانشاه وشهر بیستون ساعت 4 صبح از همدان حرکت کردیم بسمت بیستون ودر ساعت 6صبح به پارکینگ.پای کار رسیدم بعد اماده شدن در ساعت 6.30 دقیقه. حرکت بسمت دیواره وپای کار اغاز شد ودر ساعت 7.15 دقیقه. به اول مسیر شیرین رسیدم این مسیر در ده هفتاد توسط شاد روان حسین طالبی مقدم گشایش مسیر شد کل مسیر حدود پنج طول طناب میباشد ودرجه سختی مسیر 5.10 میباشد. درساعت 7.30 به یاری خدا شروع به حرکت نمودیم. این مسیر یکی از مسیر های خوب در دیواره بیستون میباشد که هرساله در فصل صعود پذیرای. دوستان دیوار نورد بخصوص دوستان زیادی از همدان. میباشد که ازاین مسیر استفاده. میکنند طول اول طناب دارای میانهای طولانی میباشد. وبیشتر از میخ استفاده. شده بعداز رسیدن اولین  کارگاه باید سمت چپ حرکت کرده وبادقت بیشری میانهای. بعد استفاده. کنیم بعداز طول سوم طناب در انتها به محلی جهت استراحت رسیدم که چند دقیقه. استراحت. کردیم ودوبار به مسیر خود ادامه دادیم وبا گذشتن از طول چهارم به اخرین طول طناب که نصبت به کل مسیر دشوارتر میباشد رسیدم این مسیر دارای کارگاه پنجاه متری. و فاصله زیاد میانی میباشد که نیاز به دقت. بیشتری دارد بعداز عبور از اخرین طول به سمت (پله یک )حرکت کردیم ودر ساعت 10.20 دقیقه. به انتهای. مسیر رسیدم. 

نفرات شرکت کننده در این برنامه اقایان امیر اکبری. یاسر اقاجانی. حبیب رضایی. مبین محرری زاده. کوچک ترین عضو. باشگاه یاران.  و اینجانب. امیر محرری زاده.  سرپرست برنامه