گزارش صعود به قله سنبران مهر 97
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
211 بازدید
گزارش صعودبه قله سنبران 12و13 مهرماه
 
 
97
5شنبه ساعت 00:30 بامداد همراه با15 نفرازجمله آقای حمید علافچی ازمیدان امامزاده عبدالله بامینی بوس حرکت کردیم.بعداز گذشتن ازشهرستان درود،نرسیده به ازنا به سمت روستای طیان که دامنه سنبران است،حرکت کردیم.ساعت6:15به طیان رسیدیم.بعدازصرف صبحانه ساعت8:30 به سمت قله حرکت کردیم.البته تعدادی از کوله هایمان را به دوتاقاطر زدیم.ساعت12:15به پناهگاه رسیدیم.نهارمختصری صرف کردیم.درساعت13:25به سمت جانپناه سنبران و گل گل که به دره قاطرکش معروف است،حرکت کردیم.بعدازمدتی کوهپیمایی یکی از قاطرها به ته دره سقوط کردومجبورشدیم،بارهایش را خودمان حمل کنیم.حدودعصربودکه به جایی که شیب دره زیادتر بود،رسیدیم وآنجاقاطرچی گفت کمی از بارهای قاطرراسبک کنید.ساعت5:00عصربه جانپناه چال کبودرسیدیم.درآنجاجانپناه شلوغ بودومجبورشدیم چادربزنیم.پس ازصرف شام وخواب ساعت5:30صبح روز جمعه از خواب بیدارشدیم.ساعت6:30به سمت قله حرکت کردیم
وساعت8:30 سیزدهم مهربه قله سنبران باارتفاع4150 متررسیدیم.بعدازگرفتن عکس ساعت 9:05 به سمت جانپناه حرکت کردیم.10:30جانپناه بودیم.چادرهایمان راجمع کردیم وساعت11:50 به سمت پناهگاه حرکت کردیم.ساعت2بعدازظهربه پناهگاه رسیدیم وآنجانهارخوردیم.سپس ساعت15:17ازپناهگاه به پای کارحرکت کردیم وساعت18:00به روستا رسیدیم.بعدازاستراحت ساعت18:38به طرف همدان حرکت کردیم.البته قراربودقله گل گل رانیزصعود کنیم ولی به دلیل کمبود وقت(کوتاهی روزومعطل شدن به خاطرقاطرها)این امرمیسرنشد.قله سنبران از خط الراس اشتران کوه است واولین قله این خط الراس ازطرف ازنا کول جنون،که قله ای فنی است می باشد.درپایان لازم است ازآقای حمیدعلافچی به خاطر زحماتی که کشیدند،مخصوصا آوردن چادرتشکر کنم.
 
 باتشکر
 
جهت مشاهده تصاویر با سایز اصلی روی عکس کلیک نمایید